Požari v naravi oziroma na prostem – Murska Sobota